نمایشگاه شیلات غرفه ارس تابان
نمایشگاه نفت و گاز غرفه ایدرو(سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
نمایشگاه کاشی و سرامیک غرفه داریوش سرام
نمایشگاه کاشی و سرامیک غرفه امین کاشی
نمایشگاه آب و فاضلاب غرفه شالوده آب
نمایشگاه دام و طیور غرفه دنا سامانه
نمایشگاه الکامپ غرفه خلاق برهان
نمایشگاه آرد و نان غرفه شرکت کاک
  1. 9 8 7 6 5 4 3 2 1