تعرفه غرفه سازی سال 1399

2891بازدید شنبه 24 خرداد 1399تاریخ

با توجه به تغییرات قیمت های مواد اولیه و دستمزدها و با هدف وجود یک مبنای قیمتی برای طرفین قراردادهای غرفه سازی، انجمن غرفه سازان اقدام به تدوین و انتشار لیست قیمت گذاری ارائه خدمات غرفه سازی، برای سال ۹۹ نموده است.

بدیهی است تمامی اعضای انجمن می بایست در راستای رعایت حقوق صنفی، نسبت به رعایت چهارچوب های قید شده از لحاظ قیمت گذاری ارائه خدمات خود؛ مراقبت های لازم را به عمل آورده و توجه خود را به این امر معطوف نمایند که در صورت بروز موارد دعوی و شکایت؛ کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان تنها برای رعایت کنندگان حدود یاد شده حمایت های خود را اعمال خواهد نمود.